Det här visste du inte om Rösjön

Rösjön är Sollentunas mest besökta badsjö. Det är lätt att komma ner till stränderna på de flesta ställen och Rösjön är en bra fiskesjö. Fiskar i sjön är abborre, gädda, mört, björkna, braxen, sutare, lake, sarv och löja. Det finns kräftor i Rösjön. Rösjön är måttligt näringsrik. Den är ganska djup, sju meter som mest, med ett medeldjup på drygt fem meter. Den har två utlopp; Fjätursbäcken som rinner till Fjäturen och Landsnorabäcken till Edsviken.

Rösjöområdet ligger i östra delen av Sollentuna kommun. Det är kommunens mest utpräglade fritidsområde. Här finns motionsanläggningar, bollplaner och badplatser. Vid Rösjöns södra ände finns en camping med stor badplats, servering och minigolfbana.

Fågellivet i Rösjön är inte speciellt rikt. Gräsand, fiskmås och drillsnäppa häckar och storlommen fiskar ibland. I vassbältet i norr finns sävsångare, rörsångare och näktergal.

Runt Rösjön finns flera gamla torpmiljöer som är kulturhistoriskt intressanta. För de skolor som finns i området är Rösjön och omkringliggande natur mycket värdefull som närströvområde.

Naturen i Rösjöområdet består av hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och sumpskog. Det finns också många odikade skogskärr. I området finns ett naturreservat – Rösjö mosse. Det är en gammal utdikad mosse med mäktiga drygt hundraåriga granar. Terrängen är kuperad med bergpartier och sprickdalar. Landskapet är spännande för strövande. Roslagsleden går genom området. Ovanlig vegetation finns på ett par ställen. En del av vegetationen är typisk för näringsfattiga sjöar. I sjön finns några relativt artrika flytvassar. Där växer ovanliga växter som sjöranunkel och kärrbräken.

Enligt kommunplanen är Rösjöområdet till för rekreation och rörligt friluftsliv. Karaktären av fritidsområde ska behållas och utvecklas.

Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida om Rösjöområdet.